Members Together: Wales – Aelodau Ynghyd: Cymru - Museums Association

Members Together: Wales – Aelodau Ynghyd: Cymru

Event postponed – Gohirio digwyddiad

Event postponed – Gohirio digwyddiad

We have taken the difficult decision to postpone this event for various reasons, including train strikes that will impact transport in Wales as well as the rest of the UK (from where some of our speakers and attendees will be travelling). We plan to run the event as soon as possible in the coming months and will keep you informed. Apologies for any disappointment.

Rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio’r digwyddiad uchod. Gwnaed hynny am wahanol resymau yn cynnwys y disgwyl y bydd streiciau trenau’n effeithio ar drafnidiaeth yng Nghymru a gweddill Prydain (o ble y bydd rhai o’r siaradwyr a’r aelodau’n dod). Rydym yn bwriadu cynnal y digwyddiad cyn gynted â phosibl yn y misoedd nesaf a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi. Mae’n ddrwg gennym eich siomi.

Join our free event – exclusively for our members

Members Together: Wales offers a brilliant opportunity to familiarise yourself with what is happening at the MA, from our work on climate justice, decolonisation, wellbeing and anti-racism to the funding opportunities we offer. Find out how to put our guidance into practice in your museum and to hear how to make the most of your membership benefits. It also offers the chance to hear updates from, and network with, your colleagues in Wales.

Getting our members together for interactive, lively discussions, key information and feedback, is core to our membership offer and one of the many ways we highlight and celebrate our diverse membership. It ensures your voice is heard, and that the MA reflects your work in our policy campaigns.

For those attending in person there is also the chance to network and be taken on an exclusive tour of the venue.

Follow the event on Twitter: #MAWales #MACymru

Ymunwch â’n digwyddiad di-dâl – ar gyfer ein haelodau yn unig

Mae Aelodau Ynghyd: Cymru yn gyfle gwych i weld beth sy’n digwydd yng Nghymdeithas yr Amgueddfeydd (MA), o’n gwaith ar gyfiawnder hinsawdd, dad-drefedigaethu, llesiant a gwrth-hiliaeth i’r cyfleoedd a gynigiwn i ymgeisio am gyllid. Cewch wybod sut i roi ein canllawiau ar waith yn eich amgueddfa chi a chlywed sut i fanteisio i’r eithaf ar eich aelodaeth.  Mae hefyd yn gyfle i glywed y newyddion diweddaraf gan eich cydweithwyr yng Nghymru, ac i rwydweithio gyda nhw.

Mae dod â’n haelodau at ei gilydd ar gyfer trafodaethau rhyngweithiol, bywiog, gwybodaeth allweddol ac adborth, yn rhan ganolog o’n gwaith ac yn ddim ond un o’r ffyrdd rydym yn amlygu ac yn dathlu ein haelodaeth amrywiol.  Mae’n sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, a bod y Gymdeithas yn adlewyrchu’ch gwaith chi yn ein hymgyrchoedd polisi.

Bydd cyfle i’r rhai sy’n dod i Abertawe rwydweithio a chael eu tywys ar daith arbennig o amgylch yr amgueddfa.

Dilynwch yr achlysur ar Twitter: #MAWales #MACymru

You need to be a member to attend this event. Not yet a member?

Join Today

Event details

Date Event postponed – Gohirio digwyddiad
Location

Discover

Advertisement