Members Together: Wales - Aelodau Ynghyd: Cymru - Museums Association

Sign up to our newsletter today and you could win a free membership

Sign up to our newsletter today and you could win a free membership

Members Together: Wales – Aelodau Ynghyd: Cymru

27 September 2022, 1400-1800
Hybrid: St Fagans & Online
Member events are changing!

Our new events, free exclusively for members, offer a range of content in a variety of formats. We are now launching Members Together events in each nation, which you can attend either in person or online, and shorter webinars – Museum Conversations.

Getting our members together for interactive, lively discussions, key information and feedback, is core to our membership offer and one of the many ways we highlight and celebrate our diverse membership. It ensures your voice is heard, and that the MA reflects your work in our policy campaigns.

Join us in Wales at St Fagans or online for this hybrid event that is open to all individual members, commercial members and anyone who works for an organisation that is an institutional member. 

For those attending in person there is also the chance to network and tour the venue at the end of the event.

Follow the event on Twitter: #MAWales

Mae ein digwyddiadau i aelodau’n newid!

Bydd ein digwyddiadau newydd, sydd am ddim i aelodau yn unig, yn amrywiol eu cynnwys ac ar gael ar wahanol fformatau. Rydym yn lansio digwyddiadau Aelodau Ynghyd ym mhob un o’r gwledydd a chewch ddod draw neu ymuno ar lein. Bydd yna weminarau byrrach hefyd – Sgyrsiau Amgueddfa.

Mae dod â’n haelodau ynghyd ar gyfer trafodaethau rhyngweithiol, bywiog, gwybodaeth allweddol ac adborth, yn rhan ganolog o’r hyn a gynigiwn iddynt ac yn un o’r ffyrdd niferus sydd gennym o amlygu a dathlu ein haelodaeth amrywiol. Mae’n sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, a bod yr MA yn adlewyrchu’ch gwaith chi yn ein hymgyrchoedd polisi ni.

Yng Nghymru, ymunwch â ni yn Sain Ffagan neu ar-lein ar gyfer y digwyddiad hybrid hwn sy’n agored i’n holl aelodau unigol ac aelodau masnachol ac i unrhyw un sy’n gweithio i gorff sy’n aelod sefydliadol.

Bydd cyfle i’r rhai sy’n dod i’r digwyddiad wyneb yn wyneb rwydweithio a chael eu tywys o gwmpas y safle ar y diwedd.

Dilynwch y digwyddiad ar Twitter: #MACymru

Programme – Rhaglen

Expand all
1410
In conversation – Sgwrs rhwng dau
Speakers:
Gillian Findlay
Cultural Venues Manager (Museums & Galleries), City of Edinburgh Council and President, Museums Association
@gillianf1973
Rachael Rogers
Museums and Arts Manager, MonLife
1430
Panel – Panel

Our speakers address key issues in the sector, including anti-racism, decolonisation and wellbeing

Bydd ein siaradwyr yn mynd i’r afael â materion allweddol yn y sector, yn cynnwys gwrth-hiliaeth, dad-drefedigaethu a llesiant

Chair – Cadeirydd
Sharon Heal, Director, Museums Association

Speakers – Siaradwyr
– Nasir Adam, Curator of Black History Wales, Amgueddfa Cymru (National Museum Wales)
– David Anderson, Director General, Amgueddfa Cymru (National Museum Wales)
– Marian Gwyn, Head of Heritage, Race Council Cymru

Speakers:
Sharon Heal
Director, Museums Association
@Sharonheal
Nasir Adam
Black History Curator, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
David Anderson
Director General, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
1515
Museums for Climate Action – Amgueddfeydd dros Weithredu ar Newid Hinsawdd

Our Museums for Climate Justice campaign has been launched to support the sector in tackling the climate and ecological crisis. The campaign will help museums to raise awareness, champion change and embed climate action across all decision making and processes. Hear how this campaign can help you to be bold and brave in taking action in your climate and social justice work.

Lansiwyd ymgyrch Amgueddfeydd dros Gyfiawnder Hinsawdd yr MA i helpu’r sector i fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd a’r argyfwng ecolegol. Bydd yr ymgyrch yn helpu amgueddfeydd i godi ymwybyddiaeth, pleidio newid a chynnwys gweithredu ar newid hinsawdd yn eu holl benderfyniadau a phrosesau. Cewch glywed sut y gall yr ymgyrch hon eich helpu i fod yn eofn ac yn ddewr yn eich gwaith ar y newid yn yr hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol.

Speakers:
Alistair Brown
Policy Manager, Museums Association
1545
Your career – Eich gyrfa

Hear more about how we can support your professional development.

Cewch glywed sut y gall yr MA hybu’ch datblygiad proffesiynol.

Speakers:
Tamsin Russell
Workforce Development Officer, Museums Association
@TamsinRussell
1615
Decolonisation Confidence and Skills programme – Rhaglen Hyder a Sgiliau Dad-drefedigaethu

Hear how our Decolonisation Confidence and Skills programme can support your decolonising practice.

Cewch glywed sut y gall ein rhaglen Hyder a Sgiliau Dad-drefedigaethu helpu’ch gwaith dad-drefedigaethu

Speakers:
Roshi Naidoo
Decolonising Programme Officer, Museums Association
1720
Networking and a chance to see the museum – Rhwydweithio a chyfle i weld yr amgueddfa

Enjoy drinks and nibbles and curator-led tours of St Fagans. Includes the launch of the next phase of the Esmée Fairbairn Collections Fund.

Cyfle i fwynhau diodydd a danteithion bychan a’ch tywys o gwmpas Sain Ffagan gan guradur. Mae’n cynnwys lansio cymal nesaf Cronfa Gasgliadau Esmée Fairbairn.

Booking

Click below to either book to attend online or in person:

Important booking information

Please sign in and check the email address on your profile before booking. Your joining instructions will be sent to the email address on your profile.

If you create a new record with a different email address your membership will not be recognised and you will not be able to book onto this event. You can check and change your email address before booking.

You need to be a member to attend this event. Not yet a member?

Join today

Event details

Date 27 September 2022
Time 1400-1800
Location Hybrid: St Fagans & Online

Discover

Advertisement