Opportunity: Become an MA rep - Museums Association

Opportunity: Become an MA rep

We’re looking for reps for Scotland, Wales, England: Midlands and London
 • Organisation: Museums Association
 • Location: 1 x Scotland, 1 x Wales, 1 x England: Midlands and 1 x England: London
 • Closing date: 09.12.22

Job description

The MA is seeking to appoint one Scotland representative, one Wales representative, one England: Midlands representative (with priority given to those who can demonstrate networks in the West Midlands) and one England: London representative. The positions are each for a period of three years.

The MA is a dynamic membership organisation that campaigns for socially engaged museums and a vibrant and inclusive workforce.

Representatives are a vital link between the MA and our members, helping to keep the MA in touch with what is happening on the ground and communicate to and for the MA.

What’s in it for you?

 • A free place at the Museums Association’s annual conference each year worth up to £350
 • A free place at our one-day conferences, Moving on Up and Don’t Stop Me Now each year
 • A free year paid towards your AMA or FMA
 • The opportunity to contribute to the policies and projects of the largest association of museum professionals in the UK

The role is unpaid, but representatives may claim travel expenses, agreed in advance, to national/regional meetings and the annual representatives’ meeting.

Representatives are encouraged to champion the MA on appropriate national/regional committees and groups and to pass on information from the MA to members.

The skills and qualities required to be a representative include:

 • Astrong awareness of, and interest in, MA policy at a local and national level
 • Good communication skills, including the ability to speak at events and through media channels
 • The ability and willingness to take time out to attend meetings
 • The ability to communicate with members
 • The skills to report feedback concisely and objectively

Applicants must be current individual members.

The MA will keep all representatives informed on relevant initiatives, issues and activities and will organise biannual meetings to brief representatives and to allow them to discuss their role collectively and with the MA. Expenses will be paid to attend this meeting.

You will be assigned a member of staff at the MA as your point of contact and to support you in this role.

The closing date for applications is 9 December 2022.

More information about our existing member representatives please see our reps page.

Interested? See what previous reps have said about the role…

“Being a rep was an honour, and also a lot of fun. It led to me becoming an MA board member, and subsequently chair of the ethics and nations committees. So, if you get the chance – go for it. You’ll learn a lot and also be able to influence how the MA works in your nation.” – Heledd Fychan, Senedd member for the South Wales Central region and former Head of Policy and Public Affairs, Amgueddfa Cymru – Museum Wales

“One of the key benefits has definitely been meeting with a wide group of enthusiastic, passionate advocates for museums – my fellow reps – and this has been a real bonus (as well as the free conference places!).” – Megan Dennis, Curator, Norfolk Museums Service

“Being an MA rep was a transformative experience for me. It is a vital role to the success of the MA, so to have the opportunity to contribute to such a large, ambitious organisation was a great source of confidence. The experience was invaluable.” – Simon Brown, Curator, Newstead Abbey, and Co-manager, Erewash Museum

How to apply

We welcome applications from people with a range of diverse backgrounds including people with disabilities, people of colour, people who identify as LGBTQI+ and people from a range of socio-economic and educational backgrounds.

To apply, please email an application form and equality and diversity monitoring form to charlotte.eyles@museumsassociation.org.

Disgrifiad swydd

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd (MA) yn dymuno penodi un cynrychiolydd o blith aelodau Cymru, gan roi blaenoriaeth i rai sy’n gallu dangos bod ganddynt rwydweithiau yn y Gogledd/Canolbarth. Mae’n benodiad am gyfnod o dair blynedd.

Mae’r MA yn sefydliad aelodaeth deinamig sy’n ymgyrchu ar ran amgueddfeydd sy’n ymwneud â’r gymuned a gweithlu bywiog a chynhwysol.

Mae cynrychiolwyr yn ddolen gyswllt hanfodol rhwng yr MA a’n haelodau, gan helpu i gadw’r MA mewn cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd yn yr amgueddfeydd a chyfathrebu â’r MA ac ar ei rhan.

Sut byddwch chi’n elwa?

 • Lle am ddim yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas yr Amgueddfeydd bob blwyddyn, gwerth hyd at £350
 • Lle am ddim yn ein cynadleddau undydd, Moving on Up a Don’t Stop Me Now bob blwyddyn
 • Ffioedd blwyddyn tuag at eich AMA neu FMA wedi’u talu drosoch
 • Cyfle i gyfrannu at bolisïau a phrosiectau’r gymdeithas fwyaf yn y Deyrnas Unedig o weithwyr amgueddfeydd proffesiynol

Nid yw’r cynrychiolwyr yn cael eu talu ond gallant hawlio costau teithio, y cytunir arnynt ymlaen llaw, i gyfarfodydd cenedlaethol/rhanbarthol a chyfarfod blynyddol y cynrychiolwyr.

Anogir cynrychiolwyr i hyrwyddo’r MA ar bwyllgorau a grwpiau cenedlaethol/rhanbarthol priodol ac i drosglwyddo gwybodaeth o’r MA i’r aelodau.

Ymhlith y sgiliau a’r nodweddion angenrheidiol i fod yn gynrychiolydd mae:

 • ymwybyddiaeth gref bolisïau’r MA ar lefel leol a chenedlaethol a diddordeb yn y maes
 • sgiliau cyfathrebu da, yn cynnwys y gallu i siarad mewn digwyddiadau ac ar y cyfryngau cymdeithasol
 • y gallu a’r parodrwydd i gymryd amser o’r gwaith i fynychu cyfarfodydd
 • y gallu i gyfathrebu â’r aelodau
 • y sgiliau i gyflwyno adborth yn gryno ac yn wrthrychol

Rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau unigol cyfredol.

Bydd yr MA yn hysbysu’r holl gynrychiolwyr am gynlluniau, materion a gweithgareddau perthnasol a bydd yn trefnu cyfarfodydd chwe-misol i roi gwybodaeth i’r cynrychiolwyr a rhoi cyfle iddynt drafod eu rôl gyda’i gilydd a gyda’r MA. Telir treuliau am ddod i’r cyfarfod hwn.

Bydd aelod o staff yr MA yn cael ei bennu i fod yn bwynt cyswllt i chi ac i’ch cefnogi yn y gwaith.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 9 Rhagfyr 2022.

Cewch wybod rhagor am gynrychiolwyr presennol yr aelodau yma: https://www.museumsassociation.org/about/your-reps/

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o wahanol gefndiroedd yn cynnwys pobl ag anableddau, pobl o liw, pobl sy’n arddel hunaniaeth LHDTCRh+ a phobl o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol.

Diddordeb? Dyma beth mae cynrychiolwyr blaenorol wedi’i ddweud am y rôl…

“Roedd bod yn gynrychiolydd yn fraint, ac yn hwyl. O ganlyniad i hynny cefais fod yn Aelod o Fwrdd yr MA, ac yna’n Gadeirydd y pwyllgorau Moeseg a’r Cenhedloedd.  Felly, os cewch chi’r cyfle – ewch amdani.  Fe ddysgwch lawer a chael cyfle i ddylanwadu ar y ffordd y mae’r MA yn gweithio yn eich cenedl chi.” – Heledd Fychan

“Yn sicr, un o’r prif fanteision oedd cyfarfod â grŵp eang o bobl oedd yn mynd ati’n frwd ac yn angerddol i hyrwyddo amgueddfeydd – fy nghyd-gynrychiolwyr – roedd hynny wir yn fonws (hynny a chael lle am ddim mewn cynadleddau!).” – Megan Dennis

“Roedd bod yn gynrychiolydd yr MA yn brofiad trawsnewidiol i mi.  Mae’n rôl sy’n hanfodol i lwyddiant yr MA, felly roedd cael y cyfle i gyfrannu at sefydliad mor fawr ac uchelgeisiol yn hwb mawr i fy hyder.  Roedd yn brofiad amhrisiadwy.” – Simon Brown

Sut i wneud cais

I wneud cais, ebostiwch ffurflen gais a ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i charlotte.eyles@museumsassociation.org.

Advertisement